Zpět na rozcestník formulářů Editovat/Tisknout již vloženou registraci

Žádost o registraci třetí osoby - právnická osoba

 

dle § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., ze dne 27. září 1995, o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), kterou činí právnická osoba ve volební kampani pro volby do Senátu Parlamentu České republiky.

 

Vyplněný formulář odešlete některým z těchto způsobů:

  • datovou schránkou registrovanou na třetí osobu (IDDS Úřadu: psn9irb);
  • e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem statutárního zástupce registrované třetí osoby, nebo jeho elektronickou značkou, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jím/jí ručně podepsaného formuláře);
  • dopisem s podpisem statutárního zástupce registrované třetí osoby a zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno;
  • osobně na podatelnu;
  • jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu či telefaxu;
  • pomocí registrační aplikace (nahrajte el. verzi formuláře buď s naskenovaným, nebo s uznávaným elektronickým podpisem).

Byla-li datová schránka zřízena
Na tuto adresu bude Úřad zasílat veškeré úřední písemnosti, pokud registrovaná třetí osoba chce s Úřadem oficiálně komunikovat prostřednictvím jiné adresy než adresy sídla
Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být a) stát a jeho příspěvkové organizace, b) obec, městská část, městský obvod a kraj, c) dobrovolný svazek obcí, d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %, e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %, f) obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav, g) svěřenský fond, h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis, i) zahraniční právnická osoba, j) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu, k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku, l) provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.


Po odeslání registrace Vám bude nabídnuto PDF ke stažení a tisku, zároveň obdržíte unikátní kód pro identifikaci registrace. S pomocí tohoto kódu můžete registraci upravovat (dokud nebude schválena ke zveřejnění pracovníky úřadu).