Zpět na rozcestník formulářů Editovat/Tisknout již vloženou registraci

Oznámení

  1. adresy internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně
  2. zřízení volebního účtu
  3. adresy internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný

dle § 38 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), které činí kandidát na funkci prezidenta republiky

Vyplněný formulář odešlete některým z těchto způsobů:

  • datovou schránkou registrovanou na kandidáta (IDDS Úřadu: psn9irb);
  • e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem kandidáta, nebo jeho elektronickou značkou, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jím ručně podepsaného formuláře);
  • dopisem s podpisem kandidáta a zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno;
  • osobně na podatelnu;
  • jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu či telefaxu;
  • pomocí registrační aplikace (nahrajte el. verzi formuláře buď s naskenovaným, nebo s uznávaným elektronickým podpisem).

byla-li datová schránka zřízena
na tuto adresu bude Úřad zasílat veškeré úřední písemnosti, pokud kandidát na funkci prezidenta chce s Úřadem oficiálně komunikovat prostřednictvím jiné adresy než adresy trvalého bydliště
Nepovinná položka
Nepovinná položka
Nepovinná položka
Vyberete-li odpověď ne, oznámení nebude úplné a subjekt nesplní svoji povinnost danou výše uvedeným ustanovením zákona. Nebude-li v následující položce uvedeno číslo volebního účtu, nebude možné vygenerovat dokument k odeslání.
Upozornění: jde o internetový odkaz, po jehož rozkliknutí se uživateli ihned zobrazí náhled volebního účtu kandidáta (typicky na webu příslušné banky). Nejde tedy o obecný odkaz na doménu či internetovou stránku kandidáta, na které je odkaz na volební účet uveden, ani např. o obecný odkaz na seznam všech transparentních účtů vedených konkrétní bankou. Kandidát je povinen zajistit, aby přístup k volebnímu účtu byl po celou dobu trvání volebního účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho internetových stránkách.
Na těchto internetových stránkách je kandidát na funkci prezidenta povinen zveřejnit následující informace:
1) adresu internetových stránek, na kterých je přístupný volební účet
2) údaje o všech osobách, které ve prospěch kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, a to u fyzických osob v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec, v níž má fyzická osoba trvalý pobyt; u právnických osob v rozsahu obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Tyto údaje je kandidát povinen zveřejnit nejpozději 3 dny přede dnem volby,
3) zprávu o financování volební kampaně na formuláři, jehož vzor stanovil Úřad vyhláškou č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně, a to do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků volby.


Po odeslání registrace Vám bude nabídnuto PDF ke stažení a tisku, zároveň obdržíte unikátní kód pro identifikaci registrace. S pomocí tohoto kódu můžete registraci upravovat (dokud nebude schválena ke zveřejnění pracovníky úřadu).