Zpět na rozcestník formulářů Editovat/Tisknout již vloženou registraci

Žádost o registraci třetí osoby - fyzická osoba

dle § 38a odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), kterou činí fyzická osoba ve volební kampani pro volbu prezidenta České republiky

Vyplněný formulář (elektronicky ve formátu XML nebo vytištěný) doručte Úřadu některým z následujících způsobů:

a)   datovou schránkou registrovanou na třetí osobu (IDDS Úřadu: psn9irb);

b)   e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem třetí osoby, nebo jejího zplnomocněného zástupce, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jí/jím ručně podepsaného formuláře);

c)   dopisem s podpisem třetí osoby zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno;

d)   osobně na podatelně Úřadu;

e)   jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu či telefaxu.

f)    pomocí registrační aplikace (nahrajte el. verzi formuláře buď s naskenovaným, nebo s uznávaným elektronickým podpisem)


Pokud vám rodné číslo nebylo přiděleno, uveďte v následující kolonce datum narození.
Vyplňte v případě, že vám nebylo přiděleno rodné číslo.
Byla-li datová schránka zřízena
V případě potřeby doplňte adresu (část obce atp.)
Na tuto adresu bude Úřad zasílat veškeré úřední písemnosti, pokud registrovaná třetí osoba chce s Úřadem oficiálně komunikovat prostřednictvím jiné adresy než adresy trvalého pobytu


Po odeslání registrace Vám bude nabídnuto PDF ke stažení a tisku, zároveň obdržíte unikátní kód pro identifikaci registrace. S pomocí tohoto kódu můžete registraci upravovat (dokud nebude schválena ke zveřejnění pracovníky úřadu).