Zpět na rozcestník formulářů Editovat/Tisknout již vloženou registraci

Oznámení

1)zřízení volebního účtu;

2)adresy internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný;

3)adresy internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně.

dle § 38a odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), které činí registrovaná třetí osoba ve volební kampani pro volbu prezidenta České republiky

Vyplněný formulář (elektronicky ve formátu XML nebo vytištěný) doručte Úřadu některým z následujících způsobů:

a)   datovou schránkou registrovanou na třetí osobu (IDDS Úřadu: psn9irb);

b)   e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem třetí osoby, nebo jejího zplnomocněného zástupce, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jí/jím ručně podepsaného formuláře);

c)   dopisem s podpisem třetí osoby zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno;

d)   osobně na podatelně Úřadu;

e)   jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu či telefaxu;

f)   pomocí registrační aplikace (nahrajte el. verzi formuláře buď s naskenovaným, nebo s uznávaným elektronickým podpisem)


Uveďte evidenční číslo, které vám ÚDHPSH přidělil v rozhodnutí o registraci
Vyberete-li odpověď ne, oznámení nebude úplné a nebude splněna povinnost danou výše uvedeným ustanovením volebního zákona.
Jde o internetový odkaz, po jehož rozkliknutí se uživateli ihned zobrazí náhled volebního účtu politické strany/hnutí (typicky na webu příslušné banky). Nejde tedy o obecný odkaz na doménu či internetovou stránku politické strany/hnutí, na které je odkaz na volební účet uveden, ani např. o obecný odkaz na seznam všech transparentních účtů vedených konkrétní bankou. Politická strana/hnutí je povinna zajistit, aby přístup k volebnímu účtu byl po celou dobu trvání volebního účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho internetových stránkách.
Na těchto internetových stránkách je registrovaná třetí osoba povinna zveřejnit přehled výdajů na volební kampaň rozčleněný podle těchto typů výdajů: a) výdaje na předvolební průzkumy, b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, výdaje na úhradu venkovní reklamy, d) jiné výdaje. Tento přehled je registrovaná třetí osoba povinna zveřejnit na svých internetových stránkách do 10 dnů po skončení volební kampaně (tj. vyhlášení celkových výsledků voleb), a to nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.


Po odeslání registrace Vám bude nabídnuto PDF ke stažení a tisku, zároveň obdržíte unikátní kód pro identifikaci registrace. S pomocí tohoto kódu můžete registraci upravovat (dokud nebude schválena ke zveřejnění pracovníky úřadu).