Zpět na rozcestník formulářů Editovat/Tisknout již vloženou registraci

Žádost o registraci třetí osoby - právnická osoba

dle § 38a odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), kterou činí právnická osoba ve volební kampani pro volbu prezidenta České republiky

Vyplněný formulář (elektronicky ve formátu XML nebo vytištěný) doručte Úřadu některým z následujících způsobů:

a)   datovou schránkou registrovanou na třetí osobu (IDDS Úřadu: psn9irb);

b)   e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem statutárního zástupce/zástupců třetí osoby, nebo její elektronickou značkou, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a ručně podepsaného formuláře jejích statutárních zástupců);

c)   dopisem s podpisem třetí osoby zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno;

d)   osobně na podatelně Úřadu;

e)   jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu či telefaxu;

     f)     pomocí registrační aplikace (nahrajte el. verzi formuláře buď s naskenovaným, nebo s uznávaným elektronickým podpisem).


Byla-li datová schránka zřízena
Na tuto adresu bude Úřad zasílat veškeré úřední písemnosti, pokud registrovaná třetí osoba chce s Úřadem oficiálně komunikovat prostřednictvím jiné adresy než adresy sídla
Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být
a) stát a jeho příspěvkové organizace,
b) obec, městská část, městský obvod a kraj,
c) dobrovolný svazek obcí,
d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,
e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,
f) obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,
g) svěřenský fond,
h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,
i) zahraniční právnická osoba,
j) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,
k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku,
l) provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.


Po odeslání registrace Vám bude nabídnuto PDF ke stažení a tisku, zároveň obdržíte unikátní kód pro identifikaci registrace. S pomocí tohoto kódu můžete registraci upravovat (dokud nebude schválena ke zveřejnění pracovníky úřadu).