Zpět na rozcestník formulářů Editovat/Tisknout již vloženou registraci

Žádost o registraci třetí osoby - fyzická osoba

dle § 59e odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), kterou činí fyzická osoba ve volební kampani pro volby do Evropského parlamentu

Vyplněný formulář (elektronicky ve formátu XML nebo vytištěný) doručte Úřadu některým z následujících způsobů:

  • datovou schránkou registrovanou na třetí osobu (IDDS Úřadu: psn9irb);
  • e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem třetí osoby, nebo jejího zplnomocněného zástupce, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jí/jím ručně podepsaného formuláře);
  • dopisem s podpisem třetí osoby zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Kounicova 688/26, 602 00 Brno;
  • osobně na podatelně Úřadu;
  • pomocí registrační aplikace (nahrajte el. verzi formuláře buď s naskenovaným, nebo s uznávaným elektronickým podpisem)

 

Upozornění:

Registrovanou třetí osobou je pro účely volebního zákona fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidujícího subjektu, a je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.

Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně (např. billboardy, plakáty, letáky, prezentace na internetu a sociálních sítích apod.) označit názvem, zkratkou, nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem, a informací o zadavateli a zpracovateli.

Registrovaná třetí osoba je povinna si před vstupem do volební kampaně zřídit pro financování volební kampaně volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný. Oznámená adresa internetových stránek musí přímo zobrazovat přehled platebních transakcí na volebním účtu.[1]

Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu (nikoliv tedy vložením hotovosti na účet). Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny.

Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout částku 1.000.000 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

Do této částky se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

Registrovaná třetí osoba musí vést evidenci o použití prostředků, která obsahuje

a) výdaje na předvolební průzkumy,

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku,

c) výdaje na úhradu venkovní reklamy,

d) jiné výdaje.

Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně (tj. do 10 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků volby prezidenta ve Sbírce zákonů) zveřejnit přehled výdajů rozdělených do výše uvedených skupin na svých internetových stránkách oznámených Úřadu. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců. Pokud registrované třetí osobě po dobu volební kampaně nevznikly výdaje (včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba) anebo jí nebylo jinou osobou poskytnuto bezúplatné plnění nebo plnění za cenu nižší než obvyklou, je registrovaná třetí osoba povinna tuto informaci na svých internetových stránkách ve výše uvedené lhůtě po skončení volební kampaně zveřejnit.

Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň (včetně dokladů prokazujících použití prostředků na volební kampaň, tj. např. objednávky, účtenky, faktury apod.) po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.


[1] K oznámení použijte formulář, který je k dispozici zde .


Pokud vám rodné číslo nebylo přiděleno, uveďte v následující kolonce datum narození.
Vyplňte v případě, že vám nebylo přiděleno rodné číslo.
Byla-li datová schránka zřízena
V případě potřeby doplňte adresu (část obce atp.)
Na tuto adresu bude Úřad zasílat veškeré úřední písemnosti, pokud registrovaná třetí osoba chce s Úřadem oficiálně komunikovat prostřednictvím jiné adresy než adresy trvalého pobytu


Po odeslání registrace Vám bude nabídnuto PDF ke stažení a tisku, zároveň obdržíte unikátní kód pro identifikaci registrace. S pomocí tohoto kódu můžete registraci upravovat (dokud nebude schválena ke zveřejnění pracovníky úřadu).