Zpět na rozcestník formulářů Editovat/Tisknout již vloženou registraci

Oznámení

 

  1. adresy internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně;
  2. zřízení volebního účtu;
  3. adresy internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.

dle § 16d odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), které činí nezávislý kandidát na funkci senátora.

Vyplněný formulář odešlete některým z těchto způsobů:

  • datovou schránkou registrovanou na kandidáta (IDDS Úřadu: psn9irb);
  • e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem kandidáta nebo kontaktní osoby, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jimi ručně podepsaného formuláře);
  • dopisem s podpisem kandidáta a zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Kounicova 688/26, 602 00 Brno;
  • osobně na podatelnu;
  • pomocí registrační aplikace (nahrajte el. verzi formuláře buď s naskenovaným, nebo s uznávaným elektronickým podpisem kandidáta nebo kontaktní osoby).

Byla-li datová schránka zřízena
Na tuto adresu bude Úřad zasílat veškeré úřední písemnosti, pokud kandidát chce s Úřadem oficiálně komunikovat prostřednictvím jiné adresy než adresy trvalého pobytu
U fyzické osoby je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
Vyberete-li odpověď ne, oznámení nebude úplné a kandidát nesplní svoji povinnost danou výše uvedeným ustanovením zákona.
Jde o internetový odkaz, po jehož rozkliknutí se uživateli ihned zobrazí náhled volebního účtu kandidáta (typicky na webu příslušné banky). Nejde tedy o obecný odkaz na doménu či internetovou stránku kandidáta, na které je odkaz na volební účet uveden, ani např. o obecný odkaz na seznam všech transparentních účtů vedených konkrétní bankou. Kandidát je povinen zajistit, aby přístup k volebnímu účtu byl po celou dobu trvání volebního účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho internetových stránkách.
Na těchto internetových stránkách je kandidát povinen zveřejnit následující informace: 1) údaje o všech osobách, které ve prospěch kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, a to u fyzických osob v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec, v níž má fyzická osoba trvalý pobyt; u právnických osob v rozsahu obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Tyto údaje je kandidát povinen zveřejnit nejpozději 3 dny přede dnem voleb, 2) zprávu o financování volební kampaně na formuláři, jehož vzor stanovil Úřad vyhláškou č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně, a to do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.


Po odeslání registrace Vám bude nabídnuto PDF ke stažení a tisku, zároveň obdržíte unikátní kód pro identifikaci registrace. S pomocí tohoto kódu můžete registraci upravovat (dokud nebude schválena ke zveřejnění pracovníky úřadu).