Zpět na rozcestník formulářů Editovat/Tisknout již vloženou registraci

Oznámení

 

  1. adresy internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně;
  2. zřízení volebního účtu;
  3. adresy internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.

dle § 16d odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), které činí politická strana nebo politické hnutí, které k registraci přihlašuje kandidáta na funkci senátora.

 

Vyplněný formulář odešlete některým z těchto způsobů:

  • datovou schránkou registrovanou na politickou stranu/hnutí (IDDS Úřadu: psn9irb) nebo jejího statutárního zástupce;
  • e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné učinit oznámení jménem strany/hnutí, případně musí být do 5 dnů doplněna některým z jiných uvedených způsobů);
  • dopisem s podpisem osoby oprávněné učinit oznámení jménem strany/hnutí a zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Kounicova 688/26, 602 00 Brno, 611 00 Brno;
  • osobně na podatelnu;
  • pomocí registrační aplikace (nahrajte el. verzi formuláře buď s naskenovaným, nebo s uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné učinit oznámení jménem strany/hnutí).

 


U fyzické osoby je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; u právnické osobě její název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Vyberete-li odpověď ne, oznámení nebude úplné a politická strana/hnutí nesplní svoji povinnost danou výše uvedeným ustanovením zákona.
Jde o internetový odkaz, po jehož rozkliknutí se uživateli ihned zobrazí náhled volebního účtu politické strany/hnutí (typicky na webu příslušné banky). Nejde tedy o obecný odkaz na doménu či internetovou stránku politické strany/hnutí, na které je odkaz na volební účet uveden, ani např. o obecný odkaz na seznam všech transparentních účtů vedených konkrétní bankou. Politická strana/hnutí je povinna zajistit, aby přístup k volebnímu účtu byl po celou dobu trvání volebního účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho internetových stránkách.
Na těchto internetových stránkách je politická strana/hnutí povinna zveřejnit následující informace: 1) údaje o všech osobách, které ve prospěch kandidáta politické strany/hnutí uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, a to u fyzických osob v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec, v níž má fyzická osoba trvalý pobyt; u právnických osob v rozsahu obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Tyto údaje je politická strana/hnutí povinna zveřejnit nejpozději 3 dny přede dnem voleb, 2) zprávu o financování volební kampaně na formuláři, jehož vzor stanovil Úřad vyhláškou č. 113/2017 Sb., o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně, a to do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.


Po odeslání registrace Vám bude nabídnuto PDF ke stažení a tisku, zároveň obdržíte unikátní kód pro identifikaci registrace. S pomocí tohoto kódu můžete registraci upravovat (dokud nebude schválena ke zveřejnění pracovníky úřadu).